Jpe.I.60.004/2020/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

határozata

Az ügy száma: Jpe.I.60.004/2020/2.

A tanács tagjai:

Dr. Darák Péter a tanács elnöke
Dr. Kovács András előadó bíró
Dr. Fekete Ildikó bíró
Dr. Hajdu Edit bíró
Dr. Kalas Tibor bíró
Dr. Márki Zoltán bíró
Dr. Patyi András bíró
Salamonné dr. Piltz Judit bíró
Dr. Sperka Kálmán bíró

A felperes: felperes neve (felperes címe)

A felperes képviselője: Dr. Martinov Tibor ügyvéd (felperesi képviselő címe)

Az alperes: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal(alperes címe)

Az alperes képviselője: Dr. Vida Mária kamarai jogtanácsos

A per tárgya: hadigondozási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

A jogegységi panaszt benyújtó fél: felperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kúria Kfv.II.37.554/2019/7.

A felülvizsgált jogerős határozat: Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.27.168/2019/5.

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes jogegységi panaszt nyújtott be 2020. július 24-én a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság 2020. április 15-én kelt, 2020. május 26. napján kézbesített Kfv.II.37.554/2019/7. számú felperes keresetét elutasító ítélete ellen, arra hivatkozva, hogy a támadott határozat ellentétes a Kúria, Kfv.III. 37.029/2017/4  számon közzétett eseti döntésével.

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[3] A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. §  (2) bekezdése értelmében jogegységi panasznak van helye akkor is, ha a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben – a jogegységi eljárás kezdeményezése nélkül –  úgy tér el a Kúria közzétett határozatától, hogy az adott eltérésre az alsóbbfokú bíróságok határozatában nem került sor.

[4] Jogegységi panasz eljárásnak a Bszi. 197/B. § (5) bekezdése szerint a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye.

[5] A Bszi. 41/B. § (6) bekezdés a) pontjából kitűnően a jogegységi panaszban meg kell jelölni azt a határozatot, amellyel szemben a fél a panaszt előterjeszti.

[6] A felhívott szabályok együttes értelmezéséből az következik, hogy a jogegységi panasz kizárólag akkor felel meg a Bszi. rendelkezéseinek, ha abban a fél az előző rendelkezések értelmében jogegységi panasszal támadható határozatot jelöl meg, illetve olyan közzétett kúriai döntést, amelyet a Kúria 2020. július elsején, vagy azt követően hozott meg.

[7] A Bszi.41/B.§ (9) bekezdés f) pontja értelmében a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az nem tartalmazza a (6) bekezdésben foglaltakat, és a megfelelő kiegészítés a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül (30 nap) nem történt meg.

[8] A felperes által támadott kúriai határozat 2020. április 15-én kelt, ezért ellene a Bszi. 197/B. § (5) bekezdése szerint kizárt a jogegységi panasz előterjesztése. Ezért a felperes nem jelölt meg olyan határozatot, amelyre a Bszi.41/B.§ (6) bekezdés a) pontja alkalmazható volna, így e jogszabályi követelménynek nem tett eleget. E követelmény fogalmilag nem is pótolható, jelen határozat [7] pontjában említett kiegészítése kizárt volt.

[9] Mindezért a Kúria jogegységi panasz tanácsa a jogegységi panaszt a Bszi. 41/B. § (9) bekezdés f) pontja alapján visszautasította.

[10] A Kúria megjegyzi, hogy a felperes panasza a  Bszi. 41/B.§ (4) bekezdése szerinti 30 napon túl érkezett, valamint az 1990. évi XCIII törvény 50.§ (1) bekezdése szerinti illetéket sem rótta le felperes, ezért a Bszi. 41/B.§  (9) bekezdés  c) és d) pontjai alapján is visszautasítandó lett volna a felperes panasza akkor is, ha a támadott kúriai határozat tekintetében alkalmazandó lett volna a (6) bekezdés a) pontja.

Záró rész

[11] Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a visszautasítás illetékmentes.

[12] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § (1) f) pontja és a Bszi. 41/B. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2020. szeptember 14.

Dr. Darák Péter s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kovács András s.k. előadó bíró,
Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró,
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró,
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró,
Dr. Márki Zoltán s.k. bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró