Például 06/26/2017
Például 06/26/2017

Tájékoztató a Pfv.I.21.022/2016. számú ügyben a jóhiszemű harmadik személy jogát érintő ingatlannyilvántartási bejegyzés kiigazítása tárgyában hozott felülvizsgálati határozatról

A perbeli ingatlanra kötött tartási szerződés alapján a földhivatal elmulasztotta bejegyezni a felperesek tartási jogát. A hiányos földhivatali határozat ellen a felperesek nem éltek fellebbezéssel, a több mint tíz évvel később előterjesztett, a tartási jognak az eredeti rangsor megtartásával történő bejegyzésére irányuló kérelmüket a földhivatal – az időközben bejegyzett jelzálogjogosult alperes hozzájárulásának hiánya miatt – elutasította.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.564/2016. számú ügyről felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2002. május 21-étől állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél gazdasági vezető munkakörben. 2003. december 8-án a felek a munkaszerződést úgy módosították, hogy 2004. január 1-jétől a felperes munkaköre gazdasági igazgató, munkaviszonyának időtartama öt éves határozott idő. A határozott idő leteltét követően a felperes – állítása szerint megállapodás alapján - tovább dolgozott az alperesnél. A felek között vita volt abban a tekintetben, hogy az ezt követő időszakra a határozott vagy a határozatlan időre szóló munkaszerződés tekinthető érvényesnek. 2012.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.560/2016. számú ügyről kockázati pótlék tárgyában

A CCLXIII. rendű felperes 1999. augusztus 16-ától 2003. június 30-áig, 2003. július 1-jétől 2011. október 31-éig az alperes II. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Szívsebészeti Osztály Intenzív Részlegén szakképzett ápolóként dolgozott. Teljes munkaidejét a betegek között töltötte, egy műszakon belül 1-2000 métert közlekedett, munkaideje több mint 50 %-ában súllyal terhelt, illetve más terhelő testhelyzetben dolgozott. Az intenzív részlegen a működő készülékek állandó alapzajt okoznak.

Tájékoztató a Pfv.V.21.307/2016/15. sz. egyedi ügyben

A taxiszolgáltatást végző I. rendű felperes mint előfizető és az I. rendű alperes mint szolgáltató 2012-ben előfizetői szerződést kötöttek meghatározott vezetékes telefonszámok használatának biztosítására. Az I. rendű alperes 2013 decemberében a szerződést egyoldalúan módosította, amelynek eredményeként az érintett hívószámok a II. rendű alperes használatába kerültek.

Dániában szereztek tapasztalatokat magyar könyvtárosok - a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára számára is hasznos a skandináv modell

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) Elnöksége 2017 május végén egyhetes dániai könyvtárszakmai tanulmányutat szervezett, amelyen 4 könyvtáros kolléga vett részt Magyarországról.

A szakmai út átfogó célja egy olyan tanulmányút megvalósítása volt, amely betekintést adott a dán könyvtárügy legfontosabb könyvtárainak életébe, szakmai munkájukba. Az új nemzetközi könyvtárszakmai ismeretek megszerzésére, a meglévő ismeretek elmélyítésére, tapasztalatcserére, nemzetközi szakmai kapcsolatépítésre nyílt ezáltal lehetőség, valamint a 2016-os év könyvtárának megtekintésére.

Oldalak