Például 03/26/2017
Például 03/26/2017

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.726/2016. szám alatt folyamatban volt jelentős ügyben hozott döntéséről

Az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati indítványnak nincs irányultsága, az sem a terhelt terhére, sem a javára nem irányul.
A határozatot egyszer lehet közölni. A határozat közlése a felekkel az ítélet kihirdetésével megtörténik. Ezt követően az írásba foglalt határozat kézbesítése az érdekeltek részére már nem minősül a határozat közlésének.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.182/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: az Alkotmánybíróság által elrendelt felülvizsgálat is csak az alapügyben hozott jogerős ítéletben megállapított tényállás alapulvételével végezhető el

I. Az Alkotmánybíróság a 2/2016. (II.8.) AB határozat 1. pontjában megállapította, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történő módosítását megelőző – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási–munkaügyi jogegységi határozat alaptörvény–ellenes, ezért a jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben történt közzétételére, 2014. január hó 24. napjára visszaható hatállyal megsemmisítette.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.799/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: megismételt felülvizsgálati eljárás az Alkotmánybíróság Kúria határozatát megsemmisítő határozata alapján

Előkészületi cselekménynek nemcsak az tekinthető, amely önmagában megteremti a bűncselekmény elkövetésének közvetlen lehetőségét, hanem minden olyan (egyenes) szándékos tevékenység is, amely alkalmas a célzott bűncselekmény elkövetésének feltételeit akár közvetetten elősegíteni (BH 2015.322.)

Tájékoztató a Kúria Kfv.III.37.851/2016. számú ügyéről, közbeszerzési eljárásban a kiegészítő tájékoztatás megadása tárgyában

A közbeszerzési eljárásban a kiegészítő tájékoztatás megadásának határidejét a törvény akként szabályozza, hogy azt a tájékoztatás iránti kérelem beérkezését követően a lehető leghamarabb kell az ajánlatkérőnek megválaszolnia, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal kell a tájékoztatást megadni. A Kbt. nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy a kiegészítő tájékoztatást az utolsó napon a hivatali idő lejárta előtt kell továbbítani, vagy hogy a kiegészítő tájékoztatás akkor minősül megadottnak, amikor azt az adott gazdasági szereplő (ajánlattevő) megismerte.

Oldalak