Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.751/2016. számú ügyről megbízási díj megfizetése tárgyában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. július 17.

Az I. rendű felperes 2007. január 1-jén került az S. Rendőrkapitányság vizsgálói beosztásába, 2012. április 15-étől bűnügyi technikus. 2007. február 28-án vizsgálói munkaköri leírást kapott, amely szerint a bűnügyi technikusokat távollétükben helyettesíti. A bűnügyi technikusi munkakörhöz tartozó feladatokat ténylegesen 2010. október 29-én kelt munkaköri leírása alapján végezte. A II. rendű felperest 2009. szeptember 1-jével helyezték át, 2013. február 1-jétől bűnügyi technikus. A felperesek 2014. április 30-án bűnügyi technikus munkakörre vonatkozó munkaköri leírást vettek át, amely részükre megegyező feladatokat írt elő. Eszerint a felperesek a bűnügyi technikusi munkához tartozó feladatokon túl többek között kötelesek szakmai irányítás és ellenőrzés mellett a személy- és tárgykörözés nyilvántartást, azok számítógépes rendszerben történő rögzítését, illetve visszavonását, a felkutatásokra a szükséges intézkedéseket megtenni a hatályban lévő körözési szabályzat alapján; ismeretlen tettes ellen indult eljárásban kötelesek legjobb tudásuk szerint a legrövidebb időn belül törekedni az elkövetők felderítésére; a nyomozás szakszerű, jogszerű és eredményes befejezésére, határidők betartására; a részükre kiadott bűnügyi és egyéb megkereséseket a jogi normák betartása mellett kötelesek határidőn belül teljesíteni. Külön feladatot képez a saját, illetve más hatóságok által elrendelt körözések, elfogatóparancsok bevitele a számítógépes hálózatra, illetőleg ezek visszavonása, a nevükre szignált közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos feladatok, ezek körében a rendkívüli halálesettel kapcsolatos közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Kötelesek részt venni a számukra elrendelt bűnügyi akciókban, figyelő- és portyaszolgálatokban, valamint az elöljáró által meghatározott külön feladatok végrehajtása is a feladatuk. A felperesek 2015. március 23-án szolgálati panaszt terjesztettek elő a B-i Rendőrkapitányság vezetőjénél, amelyben illetményalapjuk 100 %-ának megfelelő megbízási díj kifizetését kérték. A rendőrkapitányság vezetője az I. rendű és a II. rendű felperes szolgálati panaszát elutasította arra hivatkozással, hogy a munkaköri leírásuk a szolgálati panaszban meghatározott munkákat tételesen felsorolja. A megyei rendőr-főkapitányság a szolgálati panaszokat elutasította. A határozat szerint a felperesek 2014. évben átvették a munkaköri leírásukat, amelyben az általuk hivatkozott nem bűnügyi technikusi feladatok is szerepeltek, az ellen panasszal nem éltek. A felperesek a keresetükben kérték, hogy a bíróság személyenként kötelezze az alperest 2.029.125 forint megbízási díj megfizetésére a 2012. február 16-ától 2015. december 31-éig terjedő időszakra kamatokkal együtt. Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy megbízási díj jogcímén fizessen a felpereseknek személyenként 901.833 forintot és annak kamatát. Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a felperesek keresetét elutasította.

A felperesek felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint alapos. Az elsőfokú bíróság ítéletében helytállóan indult ki a 19/2008. (IX.18.) IRM rendelet 1. számú mellékletében, illetve a 65/2011. (XII.30.) BM rendelet 1. számú mellékletében foglaltakból, és helyes következtetést vont le arra, hogy ezen rendeletek külön munkakörként, illetve beosztásként szabályozzák a bűnügyi technikusi feladatokat, az ezen tevékenységet folytatók a fegyveres szerveknél megtalálható munkakört látnak el. A 13/2012. (VII.30.) ORFK utasítás a bűnügyi technikusi beosztáshoz tartozó tevékenységet szabályozza, és az nem tartalmaz olyan elvárást (személy- és tárgykörözést, számítógépes nyilvántartást), amelyek a felperesek munkaköri leírásának részét képezik. Az ORFK utasítás meghatározza az ellátandó feladatok körét, a munkáltatónak ehhez kell igazodnia a munkaköri leírás elkészítésekor, az abban foglaltak korlátlanul nem bővíthetők. Önmagában az a körülmény, hogy a felpereseket a képzési program szerint olyan szabályokra, vizsgálati rendszerre is oktatták, amely nem tartozott jogszabályban foglalt munkaköri tevékenységük közé, nem jelenti azt, hogy ilyen tevékenység ellátására is kötelezhetők külön díjazás nélkül.

A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésére, újabb egybevetésére nincs jogi lehetőség, a Kúria csak azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe vont adatok értékelése során a bíróság nyilvánvalóan téves, vagy okszerűtlen következtetésre jutott-e (BH2012.173.). A jelen esetben az elsőfokú bíróság részletes indokát adta – a bizonyítékok helyes mérlegelésével –, hogy miért az illetményalap 50 %-ában határozta meg a megbízási díj összegét [Hszt. 50. § (4) bekezdés, új Hszt. 71. § (5) bekezdés], ennek megváltoztatására a felülvizsgálati eljárásban nem volt mód. Amennyiben jogi norma (ORFK utasítás) adott munkakörre nézve meghatározza az ellátandó feladatok körét, a munkáltatónak ehhez kell igazodnia a munkaköri leírás elkészítésekor, az abban foglaltak korlátlanul nem bővíthetők. A végzett többletfeladatok ellátásáért ellentételezést (megbízói díj) kell fizetnie. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta [Pp. 275. § (4) bekezdés].

Budapest, 2017. július 17.

A Kúria Sajtótitkársága