Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.IV.37.835/2016 számú ügyben, a földforgalmi törvény alapján lefolytatandó eljárás egyes sajátosságairól

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. július 17.

A helyi földbizottság, illetve a jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara az állásfoglalás kiadása során közvetett magánjogi érdekeltként vesz részt az eljárásban, ezért az állásfoglalása nem tekinthető olyan közhatalmi döntésnek, amely a közigazgatási bírósági felülvizsgálat során hatályon kívül helyezhető.

Földtulajdonszerzés tárgyában a helyi földbizottság jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara olyan állásfoglalást adott ki, amely szerint nem támogatja a szerződés jóváhagyását, mert a felek a földforgalmi törvény hatályosulása előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, ám a szerződést csak jelen eljárás keretében léptetnék hatályba, ezért a támogatás megadását a földforgalmi törvény kizárja.

Az állásfoglalással szembeni kifogás alapján eljárt alperesi önkormányzat a kifogást elutasította.

A felperesek az alperes határozatának bírósági felülvizsgálatát kérték. Az ügyben eljárt bíróság  az alperes határozatát a kamara határozatára is kiterjedően hatályon kívül helyezte és a kamarát új eljárásra kötelezte. Megállapította, hogy az alperes határozata érdemi indokolást nem tartalmaz, nem derül ki belőle, hogy miért nem fogadta el a képviselő-testület a kifogásban írtakat. Tartalmilag a bíróság úgy ítélte meg, hogy a Kamara helytelenül állapította meg, hogy a felek a törvény hatályba lépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában.

Az ügyben az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Ebben – többek között – kifogásolta, hogy a bíróság a perben nem álló földbizottság, illetve Kamara vonatkozásában hozott döntést.

A felülvizsgálati kérelem tárgyéban eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában akként tartotta fenn, hogy az ítéletből mellőzte a kamarai határozat hatályon kívül helyezését, valamint a kamara új eljárásra kötelezését, és helyette az alperest kötelezte új eljárásra.

A Kúria megállapította, hogy a kamara állásfoglalása nem minősül közigazgatási perben hatályon kívül helyezhető közhatalmi döntésnek, a kamara – mint magánjogi érdekelt – eljárása nem része a közigazgatási eljárásnak. Ha a vonatkozó jogszabályok szerint a kamara a közigazgatási eljárásban ügyfél, azaz ha a kamara a képviselő-testület határozatát ügyféli jogon megtámadhatja a közigazgatási bíróság előtt, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet olyan közigazgatási döntéshozó szervnek tekinteni, amelynek állásfoglalását (amelyet a képviselő-testület elbírált) a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során érinteni lehet, s akit meghatározott iránymutatással, új állásfoglalás kiadására lehet kötelezni. Földforgalmi ügyekben az első érdeminek tekinthető közhatalmi döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete hozza meg a kamarai állásfoglalás elleni kifogás elbírálása során.

Budapest, 2017. július 17.

A Kúria Sajtótitkársága