Aktualitások
Összefoglaló a munkaviszony felmondással való megszüntetése tárgyában hozott Mfv.III.10.584/2017/4. számú határozatról
A felperes 2011. júniusától ügyvédjelölt munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Az alperes a munkaviszonyt a 2014. március 13-án kelt felmondással, megszüntette, mert a felperes a munkáját – a felmondásban konkrétan megjelölt munkafeladatok kapcsán – pontatlanul, a munkáltatói utasításokat és az alkalmazandó jogszabályokat figyelembe nem véve végezte, illetve el sem végezte. A felperes keresetében – egyebek mellett – a jogellenes felmondás jogkövetkezményei alkalmazását kérte. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította ...
TOVÁBB >>>
Összefoglaló a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel való megszüntetése tárgyában hozott Mfv.III.10.689/2017/8. számú határozatról
Az alperes a 2000-től gazdasági igazgató, 2016. január 4-től fejlesztési referens munkakörben foglalkoztatott felperes közalkalmazotti jogviszonyát a 2016. szeptember 30-án kelt és közölt rendkívüli felmentéssel megszüntette. A felmentés indokolása szerint a felperes 2016. február 12-én az alperes nevében jogosulatlanul építési munkálatokat rendelt meg, amelynek elvégzéséről 2016. áprilisban szintén jogosulatlanul teljesítés igazolást állított ki ...
TOVÁBB >>>
Összefoglaló az öregségi nyugellátás alapjául szolgáló átlagkereset összegének megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.561/2017/3. számú határozatról
Tnyvhr. 14. § (11) bekezdése alapján az öregségi nyugellátást igénylő a rendelkezésben – nem kimerítő jelleggel – felsorolt okiratokkal bizonyíthatja azt is, hogy az átlagkereset számítás szempontjából releváns időszakban a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban rögzítettektől eltérő, magasabb összegű keresetet, jövedelmet szerzett ...
TOVÁBB >>>
Aki belenyugszik a halálos eredmény okozásának lehetőségébe, és annak elmaradását a véletlenre bízza, emberölés bűntettének kísérlete miatt felel akkor is, ha az eredmény bekövetkezésének valószínűsége az adott körülmények között csekély
Tájékoztató a Kúria Bhar.III.561/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról
A törvényszék a 2017. március 30-án meghozott ítéletével a vádlottat az ellene emberölés bűntettének kísérlete [Btk. 160 § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés f) és i) pont] miatt emelt vád alól felmentette. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.418/2017. számú ügyről
A munkatárssal szemben tanúsított tiszteletlen, sértő, megalázó magatartás tanúsítása, vagy bántó kijelentés az együttműködési kötelezettség megsértését jelenti, és a jogviszony megszüntetés jogszerű indoka lehet akkor is, ha mindezt a munkavállaló a munkaközi szünetben ...
TOVÁBB >>>
Összefoglaló a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel való megszüntetése és az Mt. 7. § (1) bekezdés tárgyában hozott Mfv.III.10.678/2017/4. számú határozatról
Az alperes által 2000-től színész munkakörben foglalkoztatott felperes közalkalmazotti jogviszonyát az alperes rendkívüli felmentéssel megszüntette, mert a felperes egy „külső” produkcióban való, munkáltatói hozzájárulás nélküli részvétellel megszegte ...
TOVÁBB >>>
A nyugellátást megállapító határozatot módosító, visszafizetési kötelezettségről nem rendelkező határozat felülvizsgálata iránti perben a visszafizetésre kötelezés feltételeinek fennállása nem vizsgálható
Tájékoztató a Kúria döntéséről az Mfv.III.10.714/2017/8. számú ügyben. Az alperes 2014. július 7-től 209.875 forint öregségi nyugdíjat állapított meg a felperes részére. 2015. szeptember 15-én az alperes a korábbi határozatát módosította, a folyósítás kezdő időpontját 2014. szeptember 1. napjában, összegét 289.415 forintban állapította meg. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában folyamatban volt ügyről a Kúria előtt Mfv.II.10.658/2017/9. szám alatt
A felperes 2011. június 10-étől állt kormányzati szolgálati viszonyban az alperessel, 2012. augusztus 9-től igazgató munkakörben látta el tevékenységét. 2014. február 1-jei hatállyal az alperes elnökének személye megváltozott, majd március 3-ával a felperes igazgatóként betöltött főosztályvezetői munkakörét főosztályvezető-helyettesi munkakörre módosították. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a végkielégítés és felmentési időre járó illetmény megfizetése iránt folyamatban volt ügyről Kúria előtt Mfv.II.10.635/2017/7. szám alatt
A felperes 1996. február 1-jétől 2014. augusztus 31-éig állt munkaviszonyban az alperessel, melynek fenntartója egy nonprofit kft. volt. 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alperesi intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá került. A munkáltató 2014. október 30-án kelt intézkedésével 2014. augusztus 31-i hatállyal megszüntette a felperes munkaviszonyát arra hivatkozva, hogy fenntartóváltás következtében munkaviszonya 2014. szeptember 1-jei hatállyal a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 61. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át, felmentési időre járó távolléti díjat és végkielégítést azonban nem fizetett a felperesnek. ...
TOVÁBB >>>
Kúriai döntés az iskolai tananyag és a vizsgakövetelmények csökkentésére, illetve módosítására vonatkozó népszavazási kérdés kapcsán
Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.647/2018/2. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről: A Kúria 2018. július 10. napján helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 976/2018. számú határozatát, miután egyetértett az NVB azon álláspontjával, hogy a kérdés nem egyértelmű és a kérdés összetettsége folytán nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe ...
TOVÁBB >>>