5. Az ügy iratainak megtekintése, másolatkérés

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Büntető ügyekben

Az eljárás során keletkezett iratról az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság, amely előtt az eljárás folyamatban van, a büntetőeljárásban részt vevő személyek kérelmére legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül másolatot ad ki.

A bírósági eljárásban a vádlott, a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és a felsoroltak képviselője részére - ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) eltérően nem rendelkezik - a másolat kiadása csak az érintettek emberi méltóságára, személyiségi jogaira, a kegyeleti jogra, valamint arra figyelemmel korlátozható, hogy a magánéletre vonatkozó adatok szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra.

Az egyéb érdekelt és képviselője részére az iratokból az őt érintő körben adható másolat. A tanú részére a vallomását tartalmazó jegyzőkönyvről, illetőleg jegyzőkönyv-részről adható másolat. A terhelt, a tanú és az e törvényben meghatározott más személyek érdekében eljáró segítő másolatot kaphat a nyomozás azon iratairól, amelyekről e törvény szerint másolatot kaphat az, akinek érdekében a segítő eljár.

Büntető ügyekben is speciális szabályok vonatkoznak a minősített adatot tartalmazó iratokra:

 - A büntetőeljárás során a terhelt, a védő, a törvényes képviselő, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekelt, valamint a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és az egyéb érdekelt képviselője jogosult megismerni azt a minősített adatot, amit olyan irat tartalmaz, amelynek megtekintésére a törvény alapján jogosult

 - A fent felsorolt személyek számára a minősítő, illetve a minősített adatot kezelő szerv biztosítja, hogy az általuk megismerhető minősített adatot megismerhessék akkor is, ha a minősített adatok védelméről szóló külön jogszabályi feltételek nem állnak fenn. Ebben az esetben az eljáró bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság az érintetteket figyelmezteti, hogy a minősített adatot kötelesek megtartani, a figyelmeztetés kiterjed a minősített adattal visszaélés büntetőjogi következményeire is. A figyelmeztetést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

 - A minősített adatot tartalmazó irat másolására és a másolat kezelésére a következő rendelkezések irányadók:

 - Ha a felsorolt személyeknél a minősített adat védelméről szóló jogszabályban foglaltak megtartása nem biztosított, a jogosult részére a minősített adatot tartalmazó iratról másolatot kell készíteni, de a másolatot a jogosult a bíróság, az ügyészség, illetőleg a nyomozó hatóság titkos ügykezelésre fenntartott helyiségéből nem viheti ki.

 - A másolatot az eljárást folytató bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság őrzi, de biztosítani kell, hogy a másolatot a jogosult a hivatali munkaidőben korlátozás nélkül tanulmányozhassa, és a bíróság hivatalos helyiségében az ügyben tartott tárgyalás idejére a másolat a jogosult rendelkezésére álljon.

 

Polgári ügyekben (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján a 2018. január 1-jén és azt követően indult ügyekben)

1. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) rendelkezései alapján a felek, valamint azok képviselői, a szakértő és az ügyész a per iratait – kivéve a 2. pontban foglaltakat – a per bármely szakaszában külön engedély nélkül megtekinthetik és azokról maguknak másolatokat vagy kivonatokat készíthetnek. A beavatkozó és annak képviselője a per iratainak megtekintésére, valamint azokról másolat vagy kivonat készítésére a beavatkozást engedélyező határozat meghozatalát követően jogosult. Más perbeli személyek a per iratait a rájuk vonatkozó részben tekinthetik meg, és azokról maguknak másolatot vagy kivonatot készíthetnek.

2. Nem készíthető másolat, illetőleg nem készíthető kivonat az alábbi iratokról:

- a bíróság határozatainak tervezetei és a bírói különvélemény;

- olyan tárgyalásról készült jegyzőkönyv, amelyről a nyilvánosságot minősített adat megőrzése érdekében zárták ki (ld. 3. A tárgyalás nyilvánossága);

- minősített adatot tartalmazó egyéb okirat.

A minősített adatot tartalmazó iratok esetében az iratok megtekintésének is csak a minősítő által kiadott engedély alapján, a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint, a bíróság elnöke által megállapított feltételek mellett van helye.

3. Korlátozottan gyakorolható az iratbetekintési és másolatkészítési jog az alábbi iratok esetében:

- üzleti titkot tartalmazó iratok;

- hivatásbeli (pl. ügyvédi, orvosi) titkot tartalmazó iratok;

- külön törvényben meghatározott más titkot tartalmazó iratok.

A fenti iratokat a felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a titok megtartásának kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett, az eljáró bíró által megállapított rendben és szabályok szerint tekinthetik meg, illetve kérhetnek azokról másolatot. Fontos, hogy amennyiben a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult (titokgazda) úgy nyilatkozott, hogy az üzleti titkot vagy hivatásbeli titkot tartalmazó irat megismeréséhez nem járul hozzá, a bíróságon, a jegyzőkönyvvezetőn, illetve a leírón kívül az irat e titkot tartalmazó részét más nem tekintheti meg, azt lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem lehet.

4. A feleken, az ügyészen és a perben részt vevő egyéb személyeken, valamint azok képviselőin kívül az eljárásról felvilágosítás annak adható, akinek az eljárás lefolytatásához, illetve annak eredményéhez jogi érdeke fűződik. Az eljáró bíróság elnöke - az ehhez fűződő jogi érdek igazolása után - engedélyezi az iratok megtekintését, az azokról való másolat vagy kivonat készítését, illetve a szükséges felvilágosítás megadását.

A minősített adatot, továbbá az üzleti, hivatásbeli vagy külön törvényben meghatározott más titkot tartalmazó irat megtekintését, valamint azok tartalmáról való felvilágosítás adását, másolat és kivonat készítését kizárólag a minősítő vagy a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult által adott megismerési engedélyben vagy felmentésben feltüntetett személy részére lehet engedélyezni.

 

Polgári és közigazgatási ügyekben (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján a 2017. december 31-ig indult ügyekben)

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései alapján főszabályként a felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a per iratait a per bármely szakaszában külön engedély nélkül megtekinthetik és azokról maguknak másolatokat (kivonatokat) készíthetnek.

Nem készíthető másolat, illetőleg nem készíthető kivonat az alábbi iratokról:

- a bíróság határozatainak tervezetei és a bírói különvélemény;

- olyan tárgyalásról készült jegyzőkönyv, amelyről a nyilvánosságot minősített adat megőrzése végett zárták ki (ld. 3. A tárgyalás nyilvánossága);

- minősített adatot tartalmazó egyéb okirat.

A minősített adatot tartalmazó iratok esetében az iratok megtekintésének is csak a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott engedély, valamint az abban meghatározott szabályok alapján a bíróság elnöke által megállapított feltételek mellett van helye.

Korlátozottan gyakorolható az iratbetekintési és másolatkészítési jog az alábbi iratok esetében:

- üzleti titkot tartalmazó iratok;

- hivatásbeli (pl. ügyvédi, orvosi) titkot tartalmazó iratok;

- külön törvényben meghatározott más titkot tartalmazó iratok.

A fenti iratokat a felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a titok megtartásának kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett, az eljáró bíró által megállapított rendben és szabályok szerint tekinthetik meg, illetve kérhetnek azokról másolatot. Fontos, hogy amennyiben a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult (titokgazda) úgy nyilatkozott, hogy az üzleti titkot vagy hivatásbeli titkot tartalmazó irat megismeréséhez nem járul hozzá, a bíróságon és a jegyzőkönyvvezetőn (leírón) kívül az irat ezen titkot tartalmazó részét más nem tekintheti meg, azt lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad.

A feleken, az ügyészen és a perben részt vevő egyéb személyeken, valamint azok képviselőin kívül az eljárásról felvilágosítás annak adható, akinek az eljárás lefolytatásához, illetve annak eredményéhez jogi érdeke fűződik. Az eljáró bíróság elnöke - az ehhez fűződő jogi érdek igazolása után - engedélyezi az iratok megtekintését, az azokról való másolat és kivonat készítését, illetve a szükséges felvilágosítás megadását.

A minősített adatot, továbbá az üzleti, hivatásbeli vagy külön törvényben meghatározott más titkot tartalmazó irat megtekintését, valamint azok tartalmáról való felvilágosítás adását, másolat és kivonat készítését kizárólag a minősítő vagy a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult által adott megismerési engedélyben vagy felmentésben feltüntetett személy részére lehet engedélyezni.

A fél, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személy, valamint azok képviselője írásban vagy a tárgyaláson kérheti, hogy a részére kiadható iratot elektronikus formában az általa megjelölt e-mail címre továbbítsa a bíróság, ha az irat elektronikus formában, elektronikus okiratként vagy a papíralapú okirat elektronikus másolataként a bíróságnál rendelkezésre áll. Ebben az esetben az irat továbbításáért nem kell illetéket fizetni.