Aktualitások
Tájékoztató az árvaellátás összegének megállapítása tárgyában döntésről
Tájékoztató a Kúria Mfv.III.10.629/2017/8. számú határozatról, melyben az alperes jogelődje a felperes részére 1999. október 3-tól – elhunyt szülője (édesapja) jogán, az életben lévő szülő rokkantságára tekintettel – árvaellátást állapított meg. Az alperes 2016. május 2-án határozatot hozott az árvaellátás 2016. február 1-jei hatállyal történő csökkentéséről, amelyben az ellátást a korábbi összeg 30%-ában állapította meg. ...
A tagállami ítélet megfeleltetése tárgyában hozott ügydöntő határozat ellen nincs helye felülvizsgálatnak
Tájékoztató a Kúria Bfv.II.750/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 15-én hozott határozatáról ...
Az alárendelt megsértésének vétsége megvalósulásához szükséges, hogy a sértett a cselekmény elkövetésénél jelen legyen
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.773/2018. számú jelentős ügyben 2018. szeptember 18-án hozott határozatáról: A törvényszék katonai tanácsa a rendőrtiszt terheltet bűnösnek mondta ki alárendelt megsértésének vétségében [Btk. 449. § (1) bekezdés], ezért megrovásban részesítette. Az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. ...
Súlyosítási tilalom a tárgyalás mellőzéses eljárásban
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.620/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 16-án hozott határozatáról: A rendőr főtörzszászlós terhelttel szemben a törvényszék katonai tanácsa elsőként tárgyalás mellőzésével hozott határozatot, melyben a 2 rendbeli, társtettesként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt halmazati büntetésül hat hónap, végrehajtásában egy év három hónap próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést szabott ki, a terheltet előzetesen mentesítve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. Miután a végzés kapcsán a terhelt meghatalmazott védője tárgyalás tartása iránti kérelmet terjesztett elő, tárgyalást tartott és a terheltet – azonos tényállás és minősítés mellett – pénzbüntetésre és egy évre az őrmesteri rendfokozatba visszavetésre ítélte. ...
A bíróság nem helyettesítheti saját indokolását az alperesi határozat indokaival
Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.646/2017/10. számú jelentős ügyben hozott döntéséről: Nem ad számot a bíróság a saját belső meggyőződéséről, ha az alperesi határozatban foglaltak egy- az egyben történő átemelésével indokolja ítéletét. ...
Tájékoztató felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában született döntésről
Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.559/2017. számú ügyének elvi tartalma: I. A vezető állású munkavállalónak minősülés nem a felek megállapodására tartozó kérdés. Ha a munkáltató felmondásakor hatályos munkaszerződés a törvény rendelkezésébe ütközően állapította meg azt, hogy a munkavállaló az Mt. 208. § (1) bekezdés alapján vezető állásúnak minősül, a munkaszerződés ezen rendelkezése, valamint erre alapítottan a munkáltatói felmondás indokolásának mellőzésére vonatkozó kitétele jogszabályba ütközött, vagyis semmis ...
Tájékoztató lakástámogatás visszafizetésének elévüléséről szóló kúriai határozatról
A Kúria Kfv. 35.004/2018. számon hozott döntésének elvi tartalma: az adóhatóság a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybe vétele körében kötelezően végez hatósági ellenőrzést, és végső soron intézkedik a visszatérítés iránt, amire ugyanakkor az adózás rendjéről szóló törvény elévülési szabályai kiterjednek. ...
Darák Péter: A változások ellenére a munkaügyi bírák önazonosak tudtak maradni
Munkajogi konferenciát szervezett a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete és a Kúria 2018. október 15-én az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). Az Állam- és Jogtudományi Karon megtartott tanácskozást az Egyesület megalakulásának 20. évfordulója, illetve az ez alkalomból megjelent ünnepi kötet kapcsán rendezték meg ...
Ülésezett a Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultatív Testülete
A Kúria a devizahiteles szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó Konzultációs Testülete ülést tartott 2018. október 10-én, Budapesten. A szakmai grémiumot a Polgári Kollégium vezetője hívta össze az Európai Unió Bírósága 2018. szeptember 20-án hozott ítéletével (C-51/17. sz. ügy) kapcsolatban felmerülő értelmezési kérdések megvitatására. ...
A jogi szakkönyvtárakat érintő kihívásokra hívta fel a figyelmet az Európai Unió Bírósága által szervezett szakmai konferencia Luxembourgban
A modern jogi szakkönyvtárakat érintő kihívásokról szervezett konferenciát az Európai Unió Bírósága 2018. október 4-én Luxembourgban. Hazánkat Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője képviselte a szakmai tanácskozáson. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK