Aktualitások
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.418/2017. számú ügyről
A munkatárssal szemben tanúsított tiszteletlen, sértő, megalázó magatartás tanúsítása, vagy bántó kijelentés az együttműködési kötelezettség megsértését jelenti, és a jogviszony megszüntetés jogszerű indoka lehet akkor is, ha mindezt a munkavállaló a munkaközi szünetben ...
Összefoglaló a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel való megszüntetése és az Mt. 7. § (1) bekezdés tárgyában hozott Mfv.III.10.678/2017/4. számú határozatról
Az alperes által 2000-től színész munkakörben foglalkoztatott felperes közalkalmazotti jogviszonyát az alperes rendkívüli felmentéssel megszüntette, mert a felperes egy „külső” produkcióban való, munkáltatói hozzájárulás nélküli részvétellel megszegte ...
A nyugellátást megállapító határozatot módosító, visszafizetési kötelezettségről nem rendelkező határozat felülvizsgálata iránti perben a visszafizetésre kötelezés feltételeinek fennállása nem vizsgálható
Tájékoztató a Kúria döntéséről az Mfv.III.10.714/2017/8. számú ügyben. Az alperes 2014. július 7-től 209.875 forint öregségi nyugdíjat állapított meg a felperes részére. 2015. szeptember 15-én az alperes a korábbi határozatát módosította, a folyósítás kezdő időpontját 2014. szeptember 1. napjában, összegét 289.415 forintban állapította meg. ...
Tájékoztató Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában folyamatban volt ügyről a Kúria előtt Mfv.II.10.658/2017/9. szám alatt
A felperes 2011. június 10-étől állt kormányzati szolgálati viszonyban az alperessel, 2012. augusztus 9-től igazgató munkakörben látta el tevékenységét. 2014. február 1-jei hatállyal az alperes elnökének személye megváltozott, majd március 3-ával a felperes igazgatóként betöltött főosztályvezetői munkakörét főosztályvezető-helyettesi munkakörre módosították. ...
Tájékoztató a végkielégítés és felmentési időre járó illetmény megfizetése iránt folyamatban volt ügyről Kúria előtt Mfv.II.10.635/2017/7. szám alatt
A felperes 1996. február 1-jétől 2014. augusztus 31-éig állt munkaviszonyban az alperessel, melynek fenntartója egy nonprofit kft. volt. 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alperesi intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá került. A munkáltató 2014. október 30-án kelt intézkedésével 2014. augusztus 31-i hatállyal megszüntette a felperes munkaviszonyát arra hivatkozva, hogy fenntartóváltás következtében munkaviszonya 2014. szeptember 1-jei hatállyal a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 61. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszonnyá alakult át, felmentési időre járó távolléti díjat és végkielégítést azonban nem fizetett a felperesnek. ...
Kúriai döntés az iskolai tananyag és a vizsgakövetelmények csökkentésére, illetve módosítására vonatkozó népszavazási kérdés kapcsán
Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.647/2018/2. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről: A Kúria 2018. július 10. napján helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 976/2018. számú határozatát, miután egyetértett az NVB azon álláspontjával, hogy a kérdés nem egyértelmű és a kérdés összetettsége folytán nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe ...
Darák Péter: A Kúria mindent megtesz a gördülékeny alkotmányos átalakulás érdekében
Interjút adott a Kúria elnöke az InfoRádiónak 2018. július 5-én. Dr. Darák Péter az “Aréna” című műsorban az közigazgatási bíráskodás átalakítására vonatkozó kérdésre válaszolva kifejtette, a Kúria mindent megtesz annak érdekben, hogy az alkotmányos átalakulás sikeresen, a közigazgatási bíráskodás értékeinek megőrzése mellett gördülékenyen megtörténhessen. A legfőbb bírói fórum vezetője hozzátette, az új bíróság feladata lesz eldönteni, hogy a Kúria által korábban meghozott jogegységi határozatokat és kollégiumi véleményeket változatlanul fenntartja-e, irányadónak tekinti-e, igazodik-e hozzá. ...
Mailáth György Tudományos Pályázat 2018.
A Mailáth György pályázatra továbbra is várja a dolgozatokat az Országos Bírósági Hivatal (OBH). Az OBH elnöke idén is meghirdette az országbíróról elnevezett tudományos pályázatot, 2018-ban immár ötödik alkalommal. A jelentkezők polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi, közigazgatási jogi, európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási szekcióban nyújthatják be a pályamunkákat. ...
A magyar állammal szemben jogalkotással okozott kár megtérítése iránt indult perben hozott döntést a Kúria
Pfv.IV.21.912/2017/6.: Az I. rendű felperes keresetében 2.166.779.469 forint, a II. rendű felperes 1.315.374.213 forint és kamatai megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Kereseti álláspontjuk szerint a pénznyerő automaták üzemeltetéséhez kapcsolódó ...
Félbeszakadt eljárás a II. rendű felperes halála miatt
A Kúria a Pfv.IV.21560/2017 számú ügyben, amelynek tárgya: vallási közösséghez tartozással összefüggésben személyhez fűződő jog megsértése, a 2018. július 4-ére kitűzött nyilvános tárgyaláson hozott határozatában megállapította, hogy az eljárás ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK