Aktualitások
WEISS EMILIA EMLÉKPÁLYÁZAT – A MAGYAR CSALÁDJOG JELENE
A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia emlékére.
A pályázaton a magyar családjoggal, a hazai családjog egyes kérdéseivel foglalkozó tanulmányokkal lehet részt venni, amelyek a családjog elméleti, illetve gyakorlati kérdéseit tárgyalják tudományos igénnyel. A tanulmányban jogtörténeti visszatekintés, illetve külföldi kitekintés is lehetséges, az írásnak azonban elsősorban a hazai családjog valamely aktuális kérdését, jogintézményét kell elemeznie, ideértve a jogalkalmazási gyakorlatot is. ...
Tájékoztató a Pfv.I.20.196/2016. számú egyedi ügyben, társasháztulajdon esetében a közös tulajdon természetbeni megosztására vonatkozó szabályok alkalmazásának lehetőségéről
A felperesek a kilenc lakásos, három különálló épületből álló társasháztulajdon olyan módon történő megszüntetését kérték a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai alapján, hogy a C épületben lévő, osztatlan közös tulajdonukban álló három albetét a hozzá tartozó telekhányaddal együtt az építésügyi hatóság engedélye alapján átcsatolásra kerüljön az I. rendű felperes résztulajdonát képező szomszédos ingatlanhoz. ...
Tájékoztató az Mfv.I.10.099/2016. számú munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában, tárgyaláson hozott elvi határozatról
A megismételt eljárásban megállapított tényállás szerint a felperes 1983. óta állt az alperes alkalmazásában gépkezelő, gépmester munkakörben. 2011. szeptember 3-án csapatépítő jellegű céges rendezvényen vett részt, ahol alkohol fogyasztása történt. A rendezvény helyszínére délután érkezett K. B, akinél a dolgozók csoportja rákérdezett arra, hogy mennyi lesz az üzemi hatékonyság százalékban kifejezett mértéke. Arra, hogy a 70 %-os célkitűzést nem érik el, a felperes azt válaszolta K. B.-nek, hogy „ha nem lesz meg a 70 %, szétverjük a fejedet”. Az alperes 2011. szeptember 9-én jegyzőkönyv készítése mellett meghallgatást tartott, amelyen többek között jelen volt K. B. és egy termelési vezető. ...
Tájékoztató diszkriminációra alapított illetménykövetelés tárgyában (Mfv.II.10.143/2016.)
A munkáltató 2015. január 1-jétől kiegészítette a felperesek garantált illetményét a garantált bérminimumra, ugyanakkor a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csökkentette, így összességében a felperesek jövedelme nem változott. ...
Összefoglaló a Kúria Mfv.I.10.103/2016. számú munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában, tárgyaláson kívül hozott jelentős határozatáról
A felperes 1999-től vállalkozói jogviszonyban, utóbb munkaviszonyban hálózatszerelő karbantartóként, majd műszaki vezetőként, 2006. február 1-jétől beruházási műszaki munkatársként állt az alperes alkalmazásában. Munkavégzésének helye legutolsó munkakörében a munkáltató abonyi fióktelepe és szolgáltatási területei voltak. Az alperes 2014. június 11-én kelt felmondásával 2014. július 31. napjával szüntette meg a védett korú felperes munkaviszonyát. ...
Összefoglaló a Kúria Mfv.I.10.066/2016. számú, azonnali hatályú felmondás jogszerűségének megállapítása tárgyában, tárgyaláson kívül hozott jelentős határozatáról
A felperes 2008. augusztus 5-étől állt az alperes alkalmazásában határozatlan idejű munkaviszonyban ügyfélszolgálati előadó munkakörben. 2014. június 6-án pünkösd előtti pénteki napon a felperes az ügyfélszolgálaton látta el tevékenységét, a munkavégzés befejezését megelőzően az utolsó ügyfél távozása után a felperes összepakolt és az ügyfél által ottfelejtett napszemüveget a táskájába téve az irodából elment anélkül, hogy a munkatársait az esetről tájékoztatta volna. ...
Összefoglaló a Kúria Mfv.I.10.038/2016. számú közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott határozatáról
A műszaki főiskolai üzemgazdász végzettséggel rendelkező felperes ipari és kereskedelmi ügyintéző munkakörben dolgozott az alperesnél. 2011. februárban a hivatalvezető felajánlotta, hogy más jellegű hasonló feladatot, ezen belül hatósági ügyintézést is végeznie kellene, ez ellen azonban a felperes a leterheltségére hivatkozással tiltakozott. Egy másik, 2011. február elején lefolytatott beszélgetés során a felperes kifogásolta, hogy kevesebb jutalmat kapott a többiekhez képest. ...
A Kúria Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiuma 2016. szeptember 26-án elfogadta az ingatlan-nyilvántartást vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport jelentését- erről a kollégium vezetője Dr. Kalas Tibor a mai napon tájékoztatta a sajtó képviselőit
A joggyakorlat-elemző csoport jelentése szerint az ingatlan-nyilvántartást végző hatóság feladat-és hatásköre terjedelmének értelmezésénél a közigazgatási bírói gyakorlat elvi kiindulópontja, hogy az ingatlanügyi hatóság regisztratív közigazgatási hatóság. A jogszabályban előírt hiánypótlási eseteket kivéve csak a rendelkezésre álló iratok alapján hozhat döntést, bizonyítást nem folytathat le, és ha a feleknek a jogviszonyukkal kapcsolatban vitájuk merül fel, annak eldöntése a polgári bíróság hatáskörébe tartozik. ...
Tájékoztató a Kúria Kfv.II.38.080/2015/6. számú jelentős ítéletéről, bányaszolgalmi jog alapíthatósága tárgyában
Bányaszolgalmi jog a bányászati létesítmény építésekor hatályban volt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 171. § (1) bekezdése – azonosan a jelenleg hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:164. § (1) bekezdésével – kimondja, hogy a szolgalmi jog az erről szóló határozat meghozatalával keletkezik, nem pedig a vezeték létesítésével. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK